Květen 2010

Taky made in Nikola :D - zámořské objevy

23. května 2010 v 19:28 | Pretty-jokey |  Minimaturity
9)

ZÁMOŘSKÉ OBJEVY
(7.ročník - str. 75)

•                     Marco Polo - nejznámější cestovatel
                                - ve 14. stol. doplul až do Číny
•                     díky cestovatelům a kupcům se do Evropy dostávaly drahé předměty (hedvábí, porcelán, koření atd.)
•                     Turci ovládli Blízký východ s Bosporským průlivem, a tak obchodní cesty mezi Čínou a Evropou nebyly možné
•                     Evropani podnikali námořní cesty, aby prozkoumali nový svět, a aby našli další možné cesty do Asie


Plavba kolem Afriky
•                     první plavby podnikali Portugalci kolem pobřeží Afriky
•                     zjistili, že v Africe roste vegetace a s ní zde žijí i lidé
•                     Bartolomeo Dias - portugalský mořeplavec
                    - obeplul Afriku, ale skončil na jejím konci (na mysu Dobré naděje)
                    - dobré naděje proto, že obeplutí přineslo naději na obnovení obchodu s Asií


Indie
•                     Vasco da Gama - 1498 přistál u západního pobřeží Indie
•                     od té doby mohli Portugalci opět s Asií obchodovat


Amerika
•                     Kryštof Kolumbus
- italský mořeplavec
                     - 12.10.1492 objevil Ameriku
                     - obyvatele kontinentu nazval Indiány, protože si myslel, že doplul do Indie


Obeplutí zeměkoule
•                     Fernando de Magalhaes - portugalský mořeplavec
                    - 1519-1522 první plavba kolem světa
•                     Francis Drake - anglický kapitán
                    - 1577-1580 druhá plavba kolem světa


Důsledky zámořských objevů
•                     kladný důsledek: objevení nových zemí
                             nové poznatky o světě
                             rozšíření plodin (brambory, kukuřice, boby, tabák, …)
•                     záporný důsledek: cenová revoluce (drahé kovy, pokles stříbra a zlata)
                             zotročení statisíců domorodských obyvatel
                             zánik vyspělých civilizací (Aztékové, Mayové, Inkové, Toltékové, …) první zmínka o bramborách v Čechách je z roku 1618

Křížové výpravy

23. května 2010 v 19:24 | Pretty-jokey |  Minimaturity
6)

KŘÍŽOVÉ VÝPRAVY
(7.ročník - str. 46)

•                     proběhlo jich 7
•                     cíl: osvobození svatých křesťanských míst od Turků, kteří se objevili v Malé Asii a na blízkém východě a tím narušili obchodní cesty
•                     účastníci výprav měli na oblečení kříž, proto se nazývali křižáci
•                    
I. křížová výprava - konec 11.století
                               - výprava do Svaté země (Palestiny)
                               - křižáci úspěšní, Jeruzalém dobyt
•                     II. a III. křížová výprava - 12. století
                               - výpravy šly pomoci do Jeruzaléma
•                     na křížových výpravách si bohatla italská obchodní města
•                     IV. křížová výprava - počátek 13. století
                               - křižáci dobyli Konstantinopolis
•                     docházelo k dalším výpravám, ale ty neměly úspěch
•                     výsledky: dočasný vznik křižáckých států, později zanikly
                 vznik rytířských řádů (templáři, johanité a němečtí rytíři)
•                     neblahé projevy: pogromy na Židy (Židé museli žít v určité části města)
•                    

Boj o investituru
(z lat. Investicio - oblékat roucho) byl spor mezi církevní a světskou mocí, konkrétně papežem a císařem Svaté říše římské o vliv na jmenování církevních hodnostářů, který probíhal na přelomu 11. a 12. století. Poté co se novým papeže stal Kalixtus II. (1119), došlo k posunu v této otázce, z jeho podnětu byl v roce 1122 přijat tzv. Wormský konkordát, který urovnal existující spory. Císař se zřekl investitury a souhlasil s kanonickou volbou biskupů a opatů, papež souhlasil s císařovou přítomností u voleb a právem císaře volbu potvrzovat. Dále se dohodlo, že při jmenování biskupů bude císař předávat žezlo (jako znak světské moci, tzv. temporalia) a papež prsten a berlu (jako znak církevní moci, tzv. spiritualia). To prakticky znamenalo, že došlo (alespoň teoreticky) k oddělení církevní a světské moci a císař nadále dosazoval kněze jen do jejich světského úřadu. Na tomto systému nejvíce vydělala italská města. Znamenalo to praktický rozpad starého systému v římsko-německé říši, kdy se moc státu opírala o církev. Tato odluka byla oboustranně výhodným kompromisem, který umožnil ukončit spory.

Rozpad francké říše - sv.ř. Římská
vých. Fran.- Německo často napadáno maďarskými kočovníky
-po vymření potomků K. Velikého panovníkem r. 1919 saský vévoda J. Ptáčník, jeho následovník Ota I. na stálou dobu odehnal maďary bitvou u Lechu(město Augšpurk) - maďaři se usadili a založili vlastní stát
-962 v Římě Ota I. korunován na císaře říše - sv.ř. Římská => obnovení císařské hodnosti v Evropě
cech = organizace mistrů a tovaryšů téhož řemesla                        dynastie = panovnický rod

Přemyslovci?? - made in Nikola :-)

23. května 2010 v 19:24 | Pretty-jokey |  Minimaturity
5)
POČÁTKY ČESKÉHO STÁTU
(7.ročník - str.27)

První Přemyslovci:
•                     první doložený Přemyslovec byl kníže Bořivoj
•                     sídlil se svou manželkou Ludmilou na Levém Hradci
•                     kníže Václav - vláda: 921 - 929/935
                      - silně věřící
                      - 28.9.929/935 zabit svým bratrem Boleslavem I. Ve Staré Boleslavy
                      - později prohlášen za svatého
•                     Bolestav I. -
vláda: 929/935 - 972
                      - přezdívka: Ukrutný
                      - zavedl daně
                      - první české mince: denáry
                    
- sjednocení skoro celých Čech
•                     Boleslav II. - vláda: 972 - 999
                      - zvaný Pobožný
                      - 973 - založení biskupství
                      - první biskup: Dětmar, poté sv. Vojtěch z rodu Slavníkovců
•                     kníže Oldřich - vláda: 1012 - 1035
                      - žena Božena
                      - dobyl zpět Moravu
•                     kníže Břetislav I. - vláda: 1035 - 1055
                      - žena Jitka
                      - přezdívka: český Achilles
                      - tažení do Polska - zmocnil se ostatků sv. Vojtěcha
                      - vytvořil Moravské markrabství


Sjednocení Čech:
•                     Přemyslovci vs. Slavníkovci
•                     rodové sídlo Slavníkovců: Libice
•                     roku 995 Přemyslovci přepadli Libici a pobili všechny přítomné Slavníkovce
•                     Přemyslovci získali vládu nad celými Čechami

První Přemyslovští králové
•                     Vratislav II. - vláda: 1061 - 1092
                       - postavil se na stranu císaře
                       - roku 1085 korunován na českého krále
                       - tato hodnost nebyla dědičná!
•                     Vladislav II. - vláda: 1140 - 1172
                       - poskytl vojenskou pomoc císaři Fridrichu Barbatossovi
                       - roku 1158 korunován na českého krále
                       - tato hodnost nebyla dědičná!
                       - odměna: erb - stříbrný lev na červeném poli

Století posledních Přemyslovců
•                     Přemysl Otakar I. - vláda: 1197 - 1230
                        - roku 1198 získal královskou korunu
                        - roku 1212 byl královský titul písemně potvrzen
                        - Zlatá bula sicilská - dědičný královský titul!
                         - vydal rozhodnutí, že následníkem trůnu se stane vždy prvorozený syn
•                     Václav I. - vláda: 1230 - 1253
                         - prosazoval rytířský způsob života
                         - zakládá města a hrady
                         - začal těžit stříbro
                         - při lovu si poranil oko
                         - sestra Anežka Česká - prohlášena za svatou
•                     Přemysl Otakar II. - vláda: 1253 - 1278
                         - přezdívka: král železný a zlatý
                         - roku 1257 založena Malá Strana
                         - rozšíření státu až k Jadranu
                         - snaha o římskou císařskou korunu - boj s Rudolfem Habsburským
                         - 26.8.1278 - bitva na Moravském poli, Přemysl Otakar II. zabit
                         - po jeho smrti šlechta získává velkou moc
•                     Václav II. - vláda: 1283 - 1305
                         - první manželka: Jitka (dcera Rudolfa Habsburského)
                         - potrestal šlechtu a obnovil královskou moc
                         - roku 1292 založil Zbraslavský klášter
                         - největší naleziště těžba stříbra v Kutné Hoře
                         - roku 1300 razení nových mincí - pražské groše
                         - měl 3 královské koruny: českou, polskou a uherskou
                         - druhá manželka: Eliška Rejčka (polská princezna)
•                     Václav III. - vláda: 1305 - 1306
                         - tažení do Polska, ale 4.8.1306 zavražděn v Olomouci
                         - vymření Přemyslovců po meči

Románský sloh, gotika, karolínská renesance

23. května 2010 v 19:21 | Pretty-jokey |  Minimaturity
3)
Karolínská renesance - panovníkem K. Veliký(r. okolo 800)
- snaha o rozvoj kultury(vzdělávání,výtvarná umění)
-šíření v klášterech - opisování rukopisů - zdobeny miniaturami
-nové písmo karolínská minuskula
-později základem latinky
Románský sloh (11.-13.stol.)
- podle starověkého Říma, půlkruhový oblouk, kostel v Doksanech, fresky
-z kamene, mohutné zdi (několik m), kamenné klenby místo stropu
- ,,kostely'' - rotundy
-chrám - bazilika
- truhly nejd. Nábytek, hrad Přimda, Křivoklát
-rotunda na Řípu, na Vyšehradě, Znojmě, bazilika sv. Jiří
-pergamenové rukopisy
-1.kamenný most - Juditin(manželka Vladislava II.)
-Vyšehradský kodex = evangelistář, který vznikl za dob korunovace VratislavaII.
Gotika - pol. 12.stol., Francie, u nás pol. 13.stol.(Zvíkov, Bezděz)
-lehkost, velký vnitřní prostor, lomené oblouky, katedrály- chrám, portály - vstupy,
-systém opěrných pilířů a oblouků(zakončeny fiálami)
-chrám sv. Víta - 1.stavitel Matyáš z Arrasu po něm Petr Parléř *1344 - 1929 dokončení stavby
-mistr Theodorik - dvorní malíř KarlaIV., deskové obrazy - olejové nebo temperové barvy na dřevěné desce

Římská a řecká kultura :)

23. května 2010 v 19:18 | Pretty-jokey |  Minimaturity
1)

ŘECKÁ KULTURA
(6.ročník - str. 96)

Náboženství:
•                     Řekové měli mnoho bohů (mnohobožství)
•                     kromě bohů měli Řekové mnoho oblíbených hrdinů

Malířství:
•                     uměli velmi dobře zachytit skutečnost
•                     malby na keramice
•                     fresky - zdobení domů

Sochařství:
•                     zhotovovaly se z mramoru nebo bronzu
•                     zachycení pohybu a výrazu tváře

Architektura:
•                     typický prvek - sloup
•                     dórský sloup - mohutný, málo zdobený
•                     ionský sloup - štíhlý, hlavice zdobena závity
•                     korintský sloup - nejkrásnější, zakončen hlavicí tvořenou listy
•                     někdy sloupy měly podobu žen - karyatidy
•                     sloupy nesly střechu s nízským trojúhleníkovým štítem, který byl zdoben reliéfy

Písmo a literatura:
•                     Řekové přejali od Féničanů v 9. století př.n.l. hláskové písmo
•                     zachovala se odborná díla, mnoho Řeků psalo historické či filozofické spisy
•                     skládali lyrické i epické básně
•                     eposy - rozsáhlé básně o hrdinských činech
•                     nejslavnější eposy popisují trojskou válku
•                     nejznámější eposy jsou Ilias a Odyssea - autor je slepý Homér

Divadlo:
•                     divadelní hry byly skládány ve verších
•                     dva druhy: komedie (veselohry)
                  tragédie (vážné hry)
•                     divadla byla půlkulatá, stupňovitá sedadla se zvedala do výšky
•                     aby byli herci dobře vidět, nosili střevíce na vysokých podpadkách - koturny
•                     nelíčili se, používali masky
•                     ženy divadlo hrát nesměly
•                     nejznámější autoři: Aristofanes, Euripides, Aischylos a Sofokles

Sporty a hry:
•                     olympijské hry - zasvěcené samotnému Diovi
           - konají se každé 4 roky
           - první olympiáda se konala v roce 776 př.n.l.
           - disciplíny: běh, běh v plné zbroji, pěstní zápas, zápas ve volném stylu a pětiboj
           - dále se závodilo na koni a na voze
           - odměnou byl pouze olivový věnec
           - závodníci soutěžili nazí, proto ženy na hry nesměly


Věda:
•                     velký rozvoj byl v lékařství
•                     Hippokrata - nejslavnější řecký lékař
•                     díky matematickým výpočtům a astronomickým pozorování věděli, že Země je kulatá, točí se kolem své osy, pohybuje se a není středem vesmíru
•                     jejich matematické a geometrické poznatky používáme dodnes: Thales z Milétu (Thaletova kružnice), Pythagoras (Pythagorova věta), Archimedes (Archimedův zákon)
•                     zabývali se také dějepisectvím: Herodotos (,,otec dějepisu") sepsal dějiny Persie, Egypta a řecko-perské války. Thukydides - autor peloponéské války
•                     filozofie: Platon, Sokrates a Aristoteles - zkoumali podstatu života a světaŘÍMSKÁ KULTURA
(6.ročník - str. 132)

Náboženství:
•                     Římané mají také mnoho bohů jako Řekové
•                     podle římských bohů se nazývají nejen planety, ale v některých jazycích i dny v týdnu

Jazyk a písmo:
•                     jazykem Římanů byla latina
•                     písmo přejali od Etrusků - nazývá se latinka

Věda:
•                     nebyli tak vědecky založeni
•                     poznatky se zachovaly díky latinským spisům, proto je dnešní odborné názvosloví latinské
•                     týká se to medicíny, teologie, práv, přírodních věd, chemie, jazykovědy, fyziky a matematiky

Výtvarné umění:
•                     od řeckých sochařů pořizovali kopie jejich děl
•                     římští sochaři byli výbornými portrétisty
•                     vycházeli ze skutečnosti
•                     oblíbeny byly mozaiky - zdobily podlahy nebo zdi domů

Architektura:
•                     Římané stavěli chrámy, bohatě zdobené vítězné oblouky, knihovny, rozlehlé lázně, cirky (prostor pro pořádání her, Colosseum) a baziliky (krytá tržiště)

Literatura:
•                     římská literatura byla základem pro vznik literatury evropské
•                     většinu literárních útvarů převzali od Řeků
•                     nejznámější básníci: Vergilius, Ovidius a Horatius
•                     historici: Tacitus, Livius, Sallustius a Ceasar
•                     filozofové: Lucretius a Cicero
•                     jediné římské odvětví literatury bylo řečnictví


Divadlo:
•                     Římané opět převzali divadlo od Řeků
•                     tragédie byli od Řeků, komedie rovněž od Řeků, ale i vlastní
•                     nejslavnější autoři komedií: Terentius a Plautus

tak se uč milá Vee :-)

Při hodině matematiky si stříhá penis xD

21. května 2010 v 21:58 | Pretty-jokey |  Zaujalo mě...
Další inteligentní-hodný-střední-a-vysoké-školy-výrok naší učitelky na matematiku :D. Prosím nekopírovat, mám autorská práva :D.

No rose without a thorn

19. května 2010 v 11:31 | Pretty-jokey |  Myslánka přenudné slečny
Tak abych se přiznala květen je ve znamení lenosti a zároveň strachu a zmatku. Nic nestíhám, ale zároveň se mi díky tomu do ničeho nechce. Naštěstí jsou všichni učitelé po školách v přírodě takže jsme pořád na kompech. Do toho to zas*aný počasí, který mi společně s rozbitým noťasem dokáže dokonale zkazit náladu. Tím pádem nemám čas na nic kromě milovaných seriálů, které mi v podstatě všechny skončili takže si budu muset najít jiný :-D. HIMYM jsem dokoukala všechny díly takže teď čekám jestli se ještě něco bude dít, u Gossip čekám na závěrečný díl třetí série a na VD si musím počkat až do září. SHIT!! :D kdyby nebyl alespoň tak napínavý a nečekaný konec!! :D. Když se začala Elena cicmat s Damonem už jsem křičela hurá a nakonec to byla Kathrine.. A teď čekat do září?? To opravdu snad nemyslí vážně ne?? Já to prostě NE-VY-DR-ŽÍM!!!! Jinak nic moc nového. Akorát jsem si koupila plavky, která už snad v červnu v akváči využiju :-). Jsou tyrkysovo-zlaté a opravdu se mi líbí. Mimo jiné jsem si koupila šaty na poslední zvonění které jsou mi sice hrozně volný, ale já je tam prostě nemohla nechat!:D A taky jsem v háemku vyčorovala skvělý puntíkovaný brýle které se k tomu naprosto skvěle hodí! A taky se začínám neskutečně těšit na Zatmění. Jak byl Nový měsíc katastrofa tak doufám, že mi to vynahradí v Zatmění a Rozbřesku :-D. Knížky nestíhám taktéž ale nějaké jsem zhltla. Třeba Stín na severu, nebo Chci jedině Tebe - samozřejmě, další knížka z řad Gossip girl jak jinak :-D. Měla bych jít a začít hledat něco o světle a zvuku :) takže zatím čau a po pominimaturitním a poseminárkovém období se vám zase ozvu. Tedy pokud mě ten stres nezabije, nebo pokud mě nezabijí učitelé kteří mě budou zkoušet :D Vaše ustresovaná Jokey

Nová rubrika

19. května 2010 v 9:21 | Pretty-jokey |  Myslánka přenudné slečny
Jen pro informaci, noťas se mi rozbil :-p ale snad do příštího týdne zase začne snad pracovat. A nelekejte se že sem budou přibývat velmi podivné články, protože sem začnu dávat minimaturity :-D

Cobra Starship feat Leighton Meester - Good girls go bad

13. května 2010 v 16:11 | Pretty-jokey |  Cd přehrávač
Miluju představitelku Blair ze seriálu Gossip girl. A o to víc jsem ujetá na tuhle písničku! ♥Dokonalá,dokonalá,dokonalá!!♥ Už se těším až v příštím díle,teda doufám,dá Jenny Sereně co proto :-). Tý namyšlený fiflence, která si myslí že je středem vesmíru :-P =)


Když je tak milujeme není co řešit :D

13. května 2010 v 15:30 | Pretty-jokey |  Zajímavosti
*Lízátka vynalezli lidé už v pravěku, kdy vybírali med z včelích úlů pomocí klacíků - ty olízali a
lízátko bylo na světě!
*Název lízátek Chupa Chups je odvozen ze španělského slova "chupar" = cucat;lízat
*Autorem loga lízátek Chupa Chups je světoznámý malíř Salvador Dalí!
*Právě teď se lízátka Chupa Chups prodávají ve 43 nejrůznějších příchutích. Mezi ty
nejoblíbenější patří ovocné, kolové a smetanové!
*Lízátka zbavují napětí a stresu, a tak ti vždycky zvednou náladu!

A vona má prostě voranžovej barák, jak se sní teď můžu kamarádit?? xD

9. května 2010 v 21:37 | pretty-jokey |  Zaujalo mě...

i když si ze sebe nejspíš ta holka dělá prdel tak je to na mě opravdu moc tvl :D
a tohle video s číčou vám rozhodně prosvětlí den :-)

Čarodějnice se opět nepálily

8. května 2010 v 21:09 | Pretty-jokey |  Myslánka přenudné slečny
Psala jsem vám, že vám napíšu o té velké akci jménem Čarodky. Akorát vlastně není o něčem převratném psát. I když je to vlastně jedno. Chci to tu mít zaznamenané :-). Ten den jsem byla ráno v kině se snad celou školou. Ptáte se mě o čem film byl?? Lituji prospala jsem ho se svým milovaným ipodem na uších. I když nějaké obrázky a povídání jsem zaznamenala. Bylo to něco o tom jak ničíme Zemi a tak. Jenže jsme už stejně ztracení. Dokážete si představit svět bez internetu?? Jen si představte že na počítači nebudete půl roku. Nebo že budete bez mobilu. V dnešní době šílená představa že?? A to je jen MALÁ ukázka toho jak žijeme. Ale abych se vrátila k pálení čarodějnic.

Jako Edward Cullen

4. května 2010 v 20:32 | Pretty-jokey |  Zaujalo mě...

Promiň Terez, ale nemohla jsem jinak :-D

Dobrá nálada nevyřeší všechny tvoje problémy,ale nasere tolik lidí,že stojí za to si ji pěstovat

3. května 2010 v 18:56 | Pretty-jokey |  Myslánka přenudné slečny
Nevím komu jako prvnímu přišla tahle věta na mysl ale je opravdu pravdivá. Kolikrát když mám chuť brečet, dávám na rady ostatních a snažím se naopak naštvat nebo dělat že jsem naprosto v pohodě. Jenže ono se to snadno řekne a hůř udělá. Pokud se cítíte opravdu bídně musí ta slaná voda z vás prostě pryč. A stejně se to většinou prostě nedá udržet. Všechno z vás vypluje na povrch a vy už to nedokážete zastavit. Dnes jsem měla docela na krajíčku, ale protože jsem životem zatím vůbec neproplouvala jako pohádkou, dnes jsem to ustála. Kolikrát si říkám, že jsem vlastně ráda, že jsem prožila dětství, jaké jsem prožila. Že mě to otuží do dalších životních ran apod. Ale na druhou stranu je mi někdy líto, že jsem ho neprožila, jako většina ostatních. Pravda, uměla jsem se smát i když mi bylo nejhůř a vlastně i když jsem si to neuvědomovala, byla to moje ochranná bublina před světem, který mě zraňoval. Je ubohý že se takhle lituju, já vím. Jenže já si prostě nemůžu pomoct. Vím, že mnohem víc lidí, trpí miliardakrát víc, že jim osud zasadil mnohem,mnohem,mnohem větší rány než mě, a že i když několikrát ,,upadli'' dokážou znovu vstát a dál bojovat. Některým opravdu závidím jejich odhodlání. Jejich cílevědomost, která je i přes všechy překážky dovede do cíle. Já taková nejsem. Na neurologii před tím než jsem jela do Motola, byla se mnou na pokoji HODNĚ upřímná dívčina, která to v životě opravdu nemá lehký. Má roztroušenou sklerozu a momentálně je opět v nemocnici. Moc bych si přála, aby mohla žít život jako ostatní. Kdoví třeba jí dají nějakou léčbu, která opravdu zabere. Okej slíbila jsem kvalitní články ale tenhle je drobet lítostivý :-D. No až někdy zase nebudu zastižená školou a až moje matinka nebude mít potřebu dělat mi to ve škole horší než už to je tak se zase ozvu a povím vám jak to bylo na čarodky ;)

 by monislawa